ஆரோக்கியம்

முகத்தில் உள்ள ‘மரண முக்கோணம்’ பகுதியில் பருக்கள் தோன்றுவதற்கு இவை 4 பாதுகாப்பான மாற்று வழிகள்