தகவல் சுமை

ஐஸ் ஹாக்கியை மறந்துவிடுங்கள், இந்த கனேடிய துப்பாக்கி சுடும் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் கிளர்ச்சியாளரை உலக சாதனை 3.5 கி.மீ.