தொழில் வளர்ச்சி

உலக புகழ்பெற்ற கே.எஃப்.சி.யைத் தொடங்கும்போது கர்னல் சாண்டர்ஸ் 62 வயதாக இருந்தார் என்பதை ஒருபோதும் மறந்துவிடாதீர்கள்